main photo
Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności platformy Woodlove.to
POLITYKA PRYWATNOŚCI PFLEIDERER POLSKA
Działając w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów oraz kontrahentów, na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej również jako „RODO”, niniejszym przedstawiamy informacje oraz zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Pfleiderer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
§ 1 [ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ]
 1. Administratorem Danych Osobowych naszych klientów, kontrahentów i współpracowników jest Pfleiderer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ,ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS pod numerem: 0000247423, kapitał zakładowy: 1 563 499 000,00 PLN w pełni opłacony,
  NIP: 719-150-39-73, REGON: 200052769, dalej zwana jako „Administrator” lub równoważnie „Pfleiderer Polska”.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (dalej jako: „DO”) mogą Państwo uzyskać informacje pod adresem: Pfleiderer Polska Sp. z o.o., ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław
  lub e-mailowo: rodo@pfleiderer.com.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych (konsumentów), dane dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lubjednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dalej zwani jako: „Klienci” lub równoważnie „Użytkownicy”.
§ 2 [ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]
 1. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad ochrony danych osobowych:
  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzaneprzez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
  2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych
  3. Zasada minimalizacji ilości przetwarzania danych - Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna,stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  4. Zasada prawidłowości przetwarzanych danych - Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzebyuaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe wświetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
  5. Zasada ograniczenia czasu przetwarzania i celów, dla których dane mogą być przechowywane - Administratorprzechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest toniezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okresdłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednieśrodki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
  6. Zasada zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposóbzapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnymz prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednichśrodków technicznych lub organizacyjnych.
  7. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w literach a) – f)powyżej zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwaprzetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.
§ 3 [ CEL PRZETWARZANIA DO. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DO.CZAS PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DO ]
Cele przetwarzania DO Podstawa prawnaprzetwarzania DO Czas przechowywania DO
Założenie i rejestracjaindywidualnego konta przez klienta celem realizacji sprzedaży internetowej Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby (klienta), której dane dotyczą wyrażona poprzez dobrowolne założenia konta Klienta Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO –niezbędność do zawarcia i wykonania umowy Do czasu złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.
Zawarcie i wykonywanie umów sprzedaży i dostawy z klientami/ kontrahentami Pfleiderer Polska (w przypadku osóbfizycznych) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem aPfleiderer Polska Art. 6 ust. lit. c) RODO – przepisy ustawy Kodeks cywilny Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
Przetwarzanie danych współpracowników lub pracowników klientów lub kontrahentów Pfleiderer Polska, celem prawidłowego wykonania umów sprzedaży i dostaw (w przypadku kontrahentów będących osobami prawnymi lub przedsiębiorcami) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, którego celem jest prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z kontrahentem Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.
Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem aPfleiderer Polska Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu cywilnego Dokumentacja związana z obsługą reklamacji danego klienta przechowywana będzie jeszcze przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Terminy rozpatrzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji określone zostały w ustawie Kodeks cywilny.
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, którego celem jest prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z kontrahentem Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, którego celem jest prawidłowe wykonanie umowy oraz kontakt z kontrahentem Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych
Prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych i aktualnych klientów (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) Art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgoda osób, których dane dotyczą Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osób, których dane dotyczą z uwagi na treść ustawy prawo telekomunikacyjne i ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną Do czasu wycofania zgody, lub poinformowania w dowolny sposób, o chęci zaprzestania kontaktu i otrzymywania informacji o podejmowanych przez Administratora Danych Osobowych działaniach za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonu.
Dochodzenie roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora celem zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa podatkowego Dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
Subskrypcja newslettera Pfleiderer Polska (wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona dobrowolnie poprzez zaznaczenie okienka na stronie internetowej Pfleiderer Polska Dane osobowe przetwarzane w związku z subskrypcją newslettera Pfleiderer Polska do czasy wycofania zgody, w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona.
Przekazywanie danych osobowych przez klientów poprzez korzystanie z usługi formularza kontaktowego w na stronie sklepu Pfleiderer Polska w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona poprzez dobrowolne podanie danych w formularzu kontaktowym Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta pomiędzy klientem a Pfleiderer Polska Do czasu wycofania zgody, w taki sam sposób w jaki została udzielona Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. Okres przedawnienia wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.
Nawiązywanie współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz czynności i rozliczenia związane z prowadzoną współpracą Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – napodstawie przepisówobowiązującego prawa, w tymKodeksu cywilnego i ustaw zzakresu prawa podatkowego Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – właściwa umowa cywilnoprawna pomiędzy Pfleiderer Polska a kontrahentem Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata,maksymalnie 6 lat. Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
§ 4 [ RODZAJ I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ]
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego Pfleiderer Polska:
  1. w przypadku założenia Konta Klienta w Sklepie, Użytkownicy przekazują następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. dane adresowe, w tym miejscowość oraz kod pocztowy, ulica, numer domu oraz numer mieszkania,
   4. numer telefonu,
   5. numer NIP (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych).
  2. w przypadku składania Zamówienia w Sklepie, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. dane adresowe, w tym miejscowość oraz kod pocztowy, ulica, numer domu oraz numer mieszkania,
   4. numer telefonu,
   5. numer NIP (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych).
   6. firma (w przypadku przedsiębiorców oraz osób prawnych).
  3. w przypadku zapisu na Newsletter produktów Administratora, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   1. adres e-mail Użytkownika,
  4. w przypadku przekazywania danych za pomocą formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu,
   4. dane adresowe (opcjonalnie).
 2. W związku z korzystaniem z serwisu internetowego i sklepu internetowego Pfleiderer Polska Administrator może przetwarzać następujące informacje tj. adres IP komputera Użytkownika lub dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, dane nawigacyjne, dane o lokalizacji, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, historia transakcji płatniczych, historia odwiedzin strony internetowej, dane behawioralne użytkownika strony internetowej.
§ 5 [ ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH ]
Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora:
 1. bezpośrednio od Klientów,
 2. ze źródeł publicznie dostępnych jak:
  1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  2. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
  3. Internet.
§ 6 [ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ]
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  2. podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności: dostawcyzewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierających działalność, a także prowadzenie sklepu internetowego,przewoźnicy oraz operatorzy pocztowi, w tym Poczta Polska S.A., kurierzy realizujący dostawy w imieniuAdministratora, internetowe platformy sprzedażowe,
  3. dostawcy domeny, hostingu oraz poczty elektronicznej,
  4. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  5. w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, dochodzenia roszczeń – kancelarie prawne lub firmy windykacyjne.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą.
 3. Administrator stosuje wdrożone zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Pfleiderer Polska opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych.
§ 7 [ REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ]
 1. Pfleiderer Polska realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wprowadzając proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności podmiotów danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 12 - 23 RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  6. cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych była zgoda,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.
 2. [Prawo dostępu do DO] Na podstawie art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 3. [Prawo do uzyskania kopii DO] Na żądanie Użytkownika, Administrator wydaje osobie, której dane dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Administrator wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
 4. [Prawo do sprostowania nieprawidłowych DO] Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba, której dane dotyczą w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
 5. [Prawo do usunięcia DO] Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator usuwa DO, w następujących przypadkach:
  1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
  3. osoba, której dane dotyczą wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego,
  6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
 6. Administrator realizuje żądania usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także posiada ustalony sposób weryfikacji, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
 7. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Administratora, Administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów i podmioty przetwarzające te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
 8. Administrator odmawia realizacji prawa do usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. [Prawo do ograniczenia przetwarzania DO] Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą gdy:
  1. osoba kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 10. W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 11. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
 12. [Prawo do przenoszenia DO] Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora.
 13. [Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych] Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną w tym newslettera, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego.
 14. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie uznana zostanie za sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 15. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec których wniesiony został sprzeciw zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w tym celu.
 16. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z wymienionymi w niniejszym paragrafie uprawnieniami, Pfleiderer Polska spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Pfleiderer Polska nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 17. [Prawo do skargi do organu nadzorczego] Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli w jego ocenie Administrator dopuści się naruszenia jego praw z zakresu ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 8 [ PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM ORAZ PROFILOWANIEM ]
 1. Wobec Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym przede wszystkim na cele marketingu bezpośredniego, przesyłania newslettera, przedstawienia informacji handlowej oraz profilowania).
 2. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Państwu w każdym czasie, ale cofniecie zgody wywołuje skutek od momentu cofnięcia zgody.
 3. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody, wysłane na adres Administratora w formie listownej lub elektronicznej, podane w § 1 niniejszej Polityki Prywatności Pfleiderer Polska. Cofnięcie zgody może nastąpić również poprzez odznaczenie odpowiednich przycisków wyboru (tzw. „checkboxów”) dostępnych na stronie internetowej sklepu Pfleiderer Polska.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed złożeniem oświadczenia o jej cofnięciu.
 5. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody nie pociąga za sobą dla Użytkowników jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z niektórych z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
§ 9 [ INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ]
 1. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i ich rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:
  1. zawarcia i wykonywania umów z klientami / kontrahentami,
  2. rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) oraz skarg,
  3. dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora,
  4. przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych.
 2. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne, przy czym Administrator wskazuje, iż niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji i zakładania Konta Klienta uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
§ 10 [ PROFILOWANIE ]
 1. Pfleiderer Polska może dokonywać profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO tj. stosować formę automatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, zainteresowanej produktami Pfleiderer Polska. Innymi słowy, Pfleiderer Polska może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe, które o Państwu posiadamy. Tym samym zapisujemy informację o dokonanych przez Państwo zakupach, tak aby następnym razem zaproponować Państwu kolejne produkty, dopasowane do Państwa preferencji, oczekiwań i potrzeb jako Klienta Pfleiderer Polska.
 2. W związku z profilowaniem Administrator danych wdrożył odpowiednie środki ochrony praw, wolności prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
 3. Decyzje polegające na przedstawieniu Państwu określonej oferty handlowej Administratora podejmowane są o ocenę niektórych informacji o Klientach Pfleiderer Polska, w tym na podstawie historii Państwa transakcji płatniczych, historii odwiedzin strony internetowej, danych o lokalizacji, danych behawioralnych użytkownika Sklepu.
 4. Profilowanie odbywa się w celach marketingowych Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 5. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z profilowaniem w celach marketingowych. Sprzeciw należy zgłaszać Administratorowi Danych drogą pisemną na adres korespondencyjny wskazany w § 1 lub e-mailowo pod adresem: rodo@pfleiderer.com
§ 11 [ PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG ]
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), do krajów takich jak Białoruś, Rosja, Ukraina w związku z prowadzoną sprzedażą lub dostawą towarów przez Administratora. W związku z brakiem uznania tych państw przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazywanie danych do tych krajów wiąże się z większym ryzykiem.
 2. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG następuje na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza w takiej sytuacji przekazanie danych osobowych pod warunkiem, że jest to niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, lub na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c) RODO, który dopuszcza przekazanie danych osobowych, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą.
 3. Administrator wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, między innymi dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, przechowywane są na nośnikach i w miejscach gwarantujących ich bezpieczeństwo.
§ 12 [ POLITYKA PLIKÓW COOKIES ]
 1. W celu dostosowywania sprzedaży poszczególnych produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów zbieranie są informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 4. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.
§ 13 [NARZĘDZIA ANALITYCZNE UŻYWANE NA NASZEJ STRONIE ]
 1. Google Analytics Google Analytics to narzędzia analizy internetowej. Google Analytics używa tak zwanych plików 'cookies', które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje generowane przez te pliki cookie np. czas wizyty na stronie internetowej, lokalizacja użytkownika i częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej.
 2. Google Tag Manager nie gromadzi żadnych danych osobowych. To narzędzie wyzwala inne tagi, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli śledzenie zostało zablokowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dotyczy to również wszystkich znaczników, które są wdrażane za pomocą programu Google Tag Manager.
 3. Pixel Facebook - narzędzie służy do śledzenia zachowań użytkowników, którzy wyświetlili lub kliknęli reklamę na Facebooku pod warunkiem udzielenia przez nich wyraźnej zgody. Służy ono ocenie skuteczności oraz dalszej optymalizacji reklam na FB. Dane te są anonimowe ale są przechowywane i przetwarzane przez FB do własnych celów zgodnie z https://www.facebook.com/about/privacy.
§ 14 [ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ]
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2 stycznia 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie internetowej.
W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem:
rodo@pfleiderer.com