main photo
Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin platformy Woodlove.to
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ WOODLOVE.TO
§ 1 [ PODSTAWOWE POJĘCIA ]
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:
 1. [„Administrator Pfleiderer”] – Dedykowany typ użytkownika odpowiedzialny za prowadzenie Platformy Komunikacyjnej w zakresie jej utrzymania oraz administracji danych, a także zaangażowany w procesy biznesowe w interakcji z innymi użytkownikami, w tym zajmujący się obsługą reklamacji, ocen, migracji użytkowników do nowych ról czy realizacja zapytań reklamowych. Administratorem Pfleiderer może być wyłącznie właściwie umocowana przez Pfleiderer osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. [„Formularz Kontaktowy”] – oznacza interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Platformy Komunikacyjnej, za pośrednictwem którego Użytkownik, po wypełnieniu danych osobowych (oraz innych wymaganych przez Pfleiderer informacji celem identyfikacji i weryfikacji zapytania) i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość kontaktu z Pfleiderer celem uzyskania określonych informacji.
 3. [„Formularz Rejestracyjny”] – oznacza dokument elektroniczny, zgłoszenie przystąpienia do Platformy Komunikacyjnej , który po wypełnieniu danych osobowych (oraz innych niezbędnych informacji dotyczących statusu użytkownika) i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stanowi zgłoszenie zmierzające do założenia Konta Użytkownika.
 4. [„Hasło”] – oznacza ciąg znaków literowych lub cyfrowych - wybranych przez Użytkownika Platformy podczas zakładania konta na Platformie Komunikacyjnej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.
 5. [„Inwestor”] – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Platformy Komunikacyjnej na podstawie Regulaminu. Inwestorem może być wyłącznie osoba fizyczna, jeżeli ukończyła co najmniej 18 (osiemnaście) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta lub Przedsiębiorcą (lub osobą działającą w imieniu Przedsiębiorcy).
 6. [„Kod PKD”] - pięcioznakowy symbol określający rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).
 7. [„Kodeks Cywilny”] - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 8. [„Konsument”] – Osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. dokonująca czynności prawnej (np. umowy sprzedaży lub zlecenia usługi za pośrednictwem Platformy Komunikacyjnej) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. [„Konto”] lub [„Konto Użytkownika”] - oznacza indywidualne konto Użytkownika Platformy, założone pod wskazanym przez Użytkownika Platformy adresem poczty elektronicznej (lub nazwą) na skutek przeprowadzenia procedury Rejestracji. Konto jest wymagane dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy.
 10. [„Login”] – udostępniony Pfleiderer przez osobę wypełniającą Formularz Rejestracyjny adres poczty elektronicznej lub nazwa, która identyfikuje Użytkownika Platformy i umożliwia logowanie się na Konto Użytkownika.
 11. [„Newsletter”] – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Użytkownikom Platformy automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i wyprzedażach na Platformie.
 12. [„Partner”] lub [„Pfleiderer Partner”] – podmiot współpracujący z Pfleiderer, w szczególności dystrybutor produktów (w tym także użytkownik funkcjonującej Platformy B2B), który zaopatruje się w asortyment u producenta (Pfleiderer) i udostępnia go w ramach Platformy Komunikacyjnej. Konto Użytkownika o statusie (roli) „Partner” może być prowadzone wyłącznie przez Przedsiębiorcę lub osobę reprezentującą Przedsiębiorcę, która jest właściwe uprawniona bądź upoważniona.
 13. [„Pfleiderer”] – spółka Pfleiderer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000247423, posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 719-150-39-73, jak również numer w rejestrze REGON: 200052769.
 14. [„Platforma”] lub [„Platforma Komunikacyjna”] – Platforma komunikacyjna Woodlove.to, serwis internetowy prowadzony w formule B2C (business-to-customer) zrealizowany na instancji SAP Commerce Cloud mogący zostać zintegrowanym z Platformą B2B, należący do Pfleiderer, dostępny pod domeną https://www.woodlove.to, za pośrednictwem którego Użytkownik Platformy może zarządzać Projektami oraz skorzystać z innych funkcjonalności Platformy, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 15. [„Projektant”] lub [„PASA”] – użytkownik świadczący określone usługi (projektant, architekt, stylista, aranżator), udostępniający swoje projekty, współpracujący zarówno z Inwestorami, jak i Stolarzami. Projektantem może być wyłącznie Przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu Przedsiębiorcy.
 16. [„Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”] – Użytkownik Platformy będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zostały wprost w Regulaminie wskazane. W pozostałym zakresie względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta stosuje się postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy.
 17. [„Regulamin”] – oznacza niniejszy regulamin Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer Polska wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.
 18. [„Rejestracja”] – oznacza procedurę zakładania Konta dokonaną w sposób określony w Regulaminie tj. poprzez złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Platformy, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 19. [„Specjalista”] – Użytkownik Platformy o statusie (roli) Projektant lub Stolarz.
 20. [„Stolarz”] – użytkownik świadczący usługi wykonawcze, realizujący prace zlecone przez Inwestorów w oparciu o dokumentację projektową dostarczoną przez Projektanta lub Inwestora oraz przy użyciu materiałów otrzymanych od Partnera. Stolarzem może być wyłącznie Przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu Przedsiębiorcy.
 21. [„System teleinformatyczny”] - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 22. [„Środki komunikacji elektronicznej”] - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 23. [„Świadczenie usługi drogą elektroniczną”] - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 24. [„Towar”] lub [„Produkt”] – rzecz ruchoma, usługa lub prawo prezentowane w ramach Platformy Komunikacyjnej, mogąca być przedmiotem oferty, a następnie umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy stronami poza Platformą Komunikacyjną.
 25. [„Usługa Elektroniczna”] - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy.
 26. [„Usługobiorca”] - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 27. [„Usługodawca”] - spółka Pfleiderer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000247423, posiadającą nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 719-150-39-73, jak również numer w rejestrze REGON: 200052769.
 28. [„Użytkownik Platformy”] – Inwestor, Projektant, Stolarz, Partner lub Administrator Pfleiderer.
 29. [„Wizualizacja”] – zdjęcie lub dowolny inny plik w formacie graficznym (np. jpg, .png) zawierające projekty aranżacji, schematy, wzorcowe wizualizacje poaranżacyjne, moodboardy, które mogą być dodawane przez Użytkowników Platformy do Platformy Komunikacyjnej lub Projektu. Wizualizacja może zostać dodana na Platformę Komunikacyjną ze źródeł i portali zewnętrznych takich jak serwisy Pinterest oraz Instagram, a także korzystając z funkcjonalności Google Photos, bezpośrednio z dysku lokalnego Użytkownika Platformy, jak również poprzez wskazanie właściwego hiperłącza odsyłającego do strony źródłowej Wizualizacji.
§ 2 [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]
 1. (Przeznaczenie Platformy Komunikacyjnej) – Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Komunikacyjnej, której nadrzędnym celem jest budowanie społeczności wokół działalności Pfleiderer , a także wsparcie Użytkownika Platformy w komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces realizacji projektów architektoniczno- budowlanych (osoby, grupy, firmy, organizacje).
 2. (Funkcjonalność Platformy Komunikacyjnej) – Szczegółowy, aczkolwiek nie wyłączny, zakres funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej określa § 4 poniżej.
 3. (Sposób prowadzenia Platformy Komunikacyjnej) – Platforma Komunikacyjna Woodlove.to prowadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (sieci Internet) pod adresem internetowym http://www.woodlove.to, w formule business-to-customer (B2C).
 4. (Formuła B2C) – Funkcjonowanie Platformy Woodlove.to w formule business-to-customer (B2C) oznacza, iż skierowana jest ona zarówno do Konsumentów, jak i do osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy są przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 5. (Weryfikacja statusu Użytkownika Platformy) – Weryfikacja statusu Użytkownika Platformy w zakresie jego przynależności do określonej kategorii tj. konsumentów, przedsiębiorców lub przedsiębiorców na prawach konsumenta, jak również jego późniejsza kwalifikacja, dokonywana jest bezpośrednio przez Pfleiderer lub osobę (podmiot) przez niego upoważnioną.
 6. (Zmiana szaty graficznej) - Pfleiderer zachowuje prawo do zmiany szaty graficznej oraz układu strony internetowej Platformy Komunikacyjnej przeznaczonej do świadczenia usług bez uprzedniego informowania Użytkowników Platformy.
 7. (Wyłączenie) - Wszystkie informacje zawarte na stronie Platformy Komunikacyjnej, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), w tym także informacje na niej umieszczone (w szczególności portfolia), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. (Status Pfleiderer) – Pfleiderer oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą , tj. przedsiębiorcą niebędącym mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniuzałącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
 9. Użytkownik Platformy - zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
§ 3 [ ZAŁOŻENIE I DOSTĘP DO KONTA NA PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ ]
 1. (Rejestracja użytkownika na Platformie Komunikacyjnej) – Dostęp do Platformy Komunikacyjnej może zostać przyznany po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
  1. Prawidłowym wypełnieniu przez Konsumenta, Przedsiębiorcę lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta Formularza Rejestracyjnego;
  2. Wskazaniu niezbędnych informacji i prawdziwych danych (w zakresie określonym przez Pfleiderer odpowiednim symbolem jako „obowiązkowy” ), w tym przede wszystkim danych osobowych oraz adresu poczty elektronicznej;
  3. Zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu - Rejestrując się na Platformie Komunikacyjnej i zakładając Konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia;
  4. Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Pfleiderer danych osobowych użytkownika związanych z korzystaniem z Platformy Komunikacyjnej Woodlove.to oraz usług świadczonych przez Pfleiderer;
 2. Zabrania się umieszczania w Formularzu Rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 3. Założenie Konta Użytkownika na Platformie jest bezpłatne i dobrowolne . Z tytułu założenia i prowadzenia Konta Użytkownika Pfleiderer nie pobiera żadnych opłat.
 4. (Wymagania techniczne) – Bezwzględnym warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika Platformy komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej, które zostało wskazane podczas rejestracji.
 5. (Czas wykorzystania Konta Użytkownika oraz koszty dostępu) – Dostęp do Platformy Komunikacyjnej przyznawany jest bez zbędnej zwłoki po łącznym spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 6. (Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) - W chwili uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, pomiędzy Pfleiderer a Użytkownikiem Platformy zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta Użytkownika. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminie.
 7. Aktualna struktura Platformy Komunikacyjnej przewiduje pełną możliwość utworzenia konta za jej pośrednictwem, co oznacza jednocześnie, iż w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Komunikacyjnej nie jest niezbędna wcześniejsza rejestracja Użytkownika Platformy w innym stosowanym przez Pfleiderer systemie.
 8. (Założenie Konta Użytkownika z wykorzystaniem Platformy B2B) – Pfleiderer umożliwi utworzenie Konta Użytkownika użytkownikom funkcjonującej już Platformy B2B w uproszczony sposób (zautomatyzowany) poprzez import danych z systemu SAP ERP i SAP Commerce (dotyczy wyłącznie użytkowników o statusie „Partnera”), jak również może udostępnić możliwość utworzenia (rejestracji) i autoryzacji Konta Użytkownika przy użyciu innych platform (kont powiązanych) m.in. konta Facebook, Google czy LinkedIn.
 9. (Ograniczenia w liczbie Kont Użytkownika) - Każdy użytkownik (dla danego adresu poczty elektronicznej) może założyć na Platformie Komunikacyjnej wyłącznie jedno Konto Użytkownika o określonym statusie (roli), przy czym w przypadku Specjalisty Platforma może umożliwiać swobodne przełączanie się w ramach tego samego Konta pomiędzy profilem prywatnym (użytkownik indywidualny), a profilem specjalisty (profilem biznesowym).
 10. (Zakończenie procedury rejestracyjnej) - Aby zakończyć procedurę rejestracyjną niezbędna jest akceptacja Regulaminu Platformy Komunikacyjnej oraz Polityki Prywatności.
 11. (Zróżnicowany zakres uprawnień) - Zakres uprawnień Użytkowników Platformy oraz możliwości dostępu do funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej może różnić się w zależności od statusu (roli) danego Konta Użytkownika, w tym w szczególności czy zostało ono przyznane odpowiednio Inwestorowi, Projektantowi, Stolarzowi, Partnerowi lub Administratorowi Pfleiderer.
 12. (Logowanie na Konto Użytkownika) - W przypadku Konta Użytkownika utworzonego przez Formularz Rejestracyjny zalogowanie na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail wskazanego w Formularzu Rejestracyjnym) i przypisanego przez Użytkownika Platformy Hasła początkowego, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 13. (Zmiana hasła) - Użytkownik Platformy ma w każdej chwili możliwość zmiany Hasła po zalogowaniu się do Konta Użytkownika, które powinno spełniać wymogi określone w wyświetlanej instrukcji (litery, znak specjalny itp.).
 14. (Zmiana danych profilowych) - Użytkownik Platformy po pomyślnym dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu się na Konto Użytkownika zachowuje prawo dodawania i edycji danych profilowych. Użytkownicy Platformy o statusie (roli) Projektant, Stolarz lub Partner przy weryfikacji swoich danych profilowych mogą ponadto uzyskać informacje w jaki sposób mogą uatrakcyjnić swój profil.
 15. (Utrata hasła) - Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika Platformy lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła (niezależnie od sposobu jego pozyskania), za pomocą którego loguje się do swojego Konta Użytkownika na Platformie Komunikacyjnej, z zastrzeżeniem przypadków gdy nastąpiło to z przyczyn zawinionych przez Pfleiderer lub innych okoliczności, za które Pfleiderer ponosi odpowiedzialność na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. (Usunięcie Konta Użytkownika) - Użytkownik Platformy ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Pfleiderer, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 9 niniejszego Regulaminu.
 17. (Uzyskanie dostępu do Platformy Komunikacyjnej) - Użytkownik Platformy uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika na Platformie Komunikacyjnej po zalogowaniu się do tego konta z poziomu strony głównej za pomocą loginu i hasła dostępowego.
 18. (Funkcjonalność Platformy Komunikacyjnej) - Po zakończeniu rejestracji i założeniu konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu na Platformie Komunikacyjnej, za pomocą którego może korzystać z jej funkcjonalności, w tym między innymi (ale nie wyłącznie):
  1. dodawać własne treści;
  2. dodawać treści z systemów zewnętrznych (np. Instagram lub Pinterest);
  3. budować bazę projektów własnych;
  4. udostępniać inspiracje, tablice lub moodboard’y Projektantom, Stolarzom i Partnerom (dotyczy Inwestorów, PASA, Stolarzy oraz Partnerów) lub dodawać do polubionych projekty publiczne innych Użytkowników Platformy;
  5. udostępniać swój profil w formie „wizytówki” (dotyczy Projektantów, Stolarzy i Partnerów);
  6. zapisywać moodboard’y, inspiracje oraz tablice innych Użytkowników Platformy;
  7. budować bazę inspiracji;
  8. komentować w trakcie procesu realizacji projektu treści dodawane przez innych Użytkowników Platformy;
  9. przeglądać profile współpracujących i promowanych przez Pfleiderer Projektantów i Stolarzy;
  10. przeglądać produkty dostępne w ofercie Pfleiderer oraz Partnerów;
  11. przeglądać zapisane wcześniej moodboard’y, inspiracje oraz tablice innych Użytkowników Platformy;
  12. przeszukiwać zasoby Platformy Komunikacyjnej przy wykorzystaniu narzędzia „wyszukiwarka” stosując predefiniowane filtry oraz tzw. „słowa klucze” (uwzględniające najpopularniejsze zapytania Użytkowników Platformy);
  13. sprawdzać dostępność Produktów Pfleiderer u Partnerów (dotyczy Inwestorów, PASA i Stolarzy);
§ 4 [ ZASADY FUNKCJONOWANIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ ]
 1. (Przeznaczenie Platformy Komunikacyjnej) – Dostęp do Platformy Komunikacyjnej może zostać przyznany po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pfleiderer lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik Platformy uzyskuje pełne prawo korzystania z Platformy Komunikacyjnej – w szczególności do publikowania własnych materiałów oraz dostępu do wszystkich przekazywanych przez Pfleiderer zasobów platformy i opinii pod warunkiem, iż nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych dóbr innych osób i instytucji.
 3. (Wyłączenie odpowiedzialności) – Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  3. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 4. (Funkcjonalność i struktura Platformy Komunikacyjnej) – Na Platformę Komunikacyjną składają się w szczególności:
  1. Strona Główna (umożliwiająca rejestrację i logowanie) oraz Strona Domowa (profilowa) zawierająca podstawowe i najważniejsze informacje o profilu, a także skróty do podstawowych elementów Platformy Komunikacyjnej, na której Użytkownik Platformy jest zawiadamiany o wszelkich interakcjach.
  2. Strona Projektu , na której Użytkownik Platformy może tworzyć własne projekty, które następnie mogą być udostępniane publicznie lub zapisane jako prywatne, a także je definiować poprzez wprowadzenie informacji dotyczących projektu m.in. zdjęć, opisów, tag-ów (oznaczania), linków do materiałów użytych w jego realizacji, jak również odesłań do Użytkowników Platformy zaangażowanych w dany projekt.
  3. Inspiracje , w ramach których prezentowane są zdjęcia własne Użytkowników Platformy lub pochodzące z serwisów zewnętrznych (m.in. fotograficznych serwisów społecznościowychtakich jak Instagram czy Pinterest) wraz z odnośnikami do projektów i ich autorów. Strona Inspiracji może podlegać personalizacji przez Użytkownika Platformy (np. wybranie typu układu, uporządkowanie kolejności zdjęć).
  4. Realizacje , w ramach których umożliwia się Użytkownikowi Platformy zdefiniowanie planu realizacji (statusu) danego projektu samodzielnie lub przy wykorzystaniu zdefiniowanych wzorców przebiegu Projektu oraz zarządzanie nim, w tym także udostępnianie projektu przez autora do wglądu oraz modyfikacji (wprowadzania zmian) osobom (innym Użytkownikom Platformy) zaproszonym.
  5. Profil Specjalisty tj. strona zdefiniowana wyłącznie dla użytkowników o statusie (roli) Partnera, PASA lub Stolarza, na której umożliwia się stworzenie wizytówki specjalisty, promowanie sprzedaży produktów dostępnych w ofercie danego Partnera wraz z prezentacją ich dostępności i ceny oraz odnośnikami do jego strony lub sklepu internetowego. Strona marki może umożliwiać ponadto pozostałym Użytkownikom Platformy uzyskanie informacji o danych kontaktowych (np. lokalizacja, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej czyodesłania do mediów społecznościowych), oferowanych usługach, obszarach realizacji projektów czy przeglądania nowości w ofercie.
  6. Strona Produktu , na której prezentowane są informacje na temat materiałów z katalogu produktów Pfleiderer (karty produktów), a które są oferowane w sprzedaży przez Partnerów. Strona Produktu wyświetlać może stosowne informacje na temat Partnerów posiadających dane produkty w swojej ofercie oraz prezentować ich dostępność, jak również umożliwiać płynne przejście pomiędzy Platformą Komunikacyjną, a Platformą B2B. Karta produktu może ponadto zawierać odnośniki do inspiracji lub / i projektów dostępnych na Platformie Komunikacyjnej, w których był on wykorzystany.
  7. Strona Wiadomości (moduł komunikacyjny) , w ramach której Użytkownik Platformy uzyskuje możliwość komunikacji z innymi użytkownikami, w tym w szczególności w zakresie realizowanych projektów.
  8. Strona FAQ (Frequently Asked Questions / Najczęściej Zadawane Pytania) , na której zawarte będą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Użytkowników Platformy pytania, a także podstawowe informacje związane z prawidłowym użytkowaniem Platformy Komunikacyjnej.
 5. (Moduł komunikacyjny) – Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników Platformy za pośrednictwem modułu komunikacyjnego.
 6. (Zmiana zakresu funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej) – Zakres funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej może podlegać nieograniczonemu rozszerzaniu oraz zawężaniu przez Pfleiderer w zależności od aktualnych wymagań Pfleiderer, dostępnych możliwości technicznych oraz oczekiwań Użytkowników Platformy.
 7. (Integracja Platformy Komunikacyjnej z Platformą B2B) – Platforma Komunikacyjna może zostać zintegrowana z funkcjonującą platformą business-to-business (B2B) Pfleiderer przez wspólne użycie elementów SAP Commerce Cloud, w tym wspólnego katalogu produktów (który będzie tożsamy z dostępnym na stronie internetowej Pfleiderer pod adresem https://www.pfleiderer.pl) oraz integracji na poziomie użytkownika, umożliwiając w ten sposób współdzielenie tych samych danych i ich wykorzystanie w pełni zapewniając Użytkownikom Platformy spójne doświadczenie i przenikanie się kanałów.
 8. (Usługa elektroniczna) – W ramach Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer może świadczyć na rzecz Użytkownika Platformy usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym także Newsletter) – o czym szerzej w § 10 poniżej.
 9. (Szkolenia) – Pfleiderer w ramach Platformy Komunikacyjnej może oferować Projektantom, Partnerom oraz Stolarzom możliwość wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym w jej ramach, z którym mogą być powiązane odpowiednie dla danego szkolenia korzyści, jak również przydzielać dostęp do platformy e-learningowej.
§ 5 [ DOSTĘPNOŚĆ PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ ]
 1. (Dostępność Platformy Komunikacyjnej) – Platforma Komunikacyjna jest dostępna w trybie ciągłym, przy czym Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Komunikacyjnej spowodowane w szczególności:
  1. siłą wyższą,
  2. awarią,
  3. aktualizacją,
  4. niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub
  5. niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika Platformy.
 2. Pfleiderer podejmuje kroki, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Platformy Komunikacyjnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu teleinformatycznego Pfleiderer, jego przeglądu, czy usunięcia usterek mających wpływ na funkcjonowanie Platformy Komunikacyjnej, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do Platformy Komunikacyjnej bądź też w korzystaniu z niektórych jego funkcjonalności.
 3. W razie nieoczekiwanego wstrzymania funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej zobowiązuje się podjąć niezbędne działania celem usunięcia zaistniałej usterki oraz jej konsekwencji.
 4. Pfleiderer zastrzega prawo do stałego lub tymczasowego wstrzymania niektórych funkcjonalności celem zagwarantowania możliwie szybkiego i bezproblemowego działania Platformy u wszystkich Użytkowników, w szczególności w okresie wczesnego dostępu do jej zawartości.
§ 6 [ ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW WŁASNYCH NA PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ ]
 1. (Prawo do publikowania i rozpowszechniania) – Użytkownik Platformy (bez względu na status Konta Użytkownika) ma prawo zamieszczać treści, do których ma tytuł prawny, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) zdjęcia, filmy, wizualizacje i teksty, które następnie mogą być zachowane jako tzw. inspiracje umożliwiające innym osobom uczestniczącym w procesie zrozumienie potrzeb, idei i oczekiwań innych użytkowników (w szczególności Inwestorów). Zamieszczanie treści następować będzie zgodnie z minimalnymi i maksymalnymi wymaganiami technicznymi Pfleiderer za pośrednictwem narzędzi i rozwiązań udostępnionych w ramach Platformy Komunikacyjnej.
 2. (Sposób zamieszczania treści) – Zamieszczanie treści odbywać się będzie domyślnie poprzez ich wysłanie z dysku lokalnego Użytkownika Platformy bądź przekierowanie z innych, autoryzowanych przez Pfleiderer mediów społecznościowych. Użytkownik Platformy zachowuje prawo do wprowadzenia odesłania do strony źródłowej, jak również wyboru czy treści po ich przesłaniu mają być widoczne dla innych użytkowników.
 3. (Wymagania techniczne) – Pfleiderer udostępni w drodze komunikatu Użytkownikom Platformy minimalne i maksymalne wymagania techniczne dotyczące materiałów przed ich udostępnieniem, w tym m.in.: wymagany rozmiar oraz rozdzielczość pliku.
 4. (Wykorzystywanie i grupowanie inspiracji) – Użytkownik Platformy uzyskuje możliwość grupowania inspiracji w tablice, a w ramach tablic – w sekcje, co umożliwia prowadzenie przejrzystego katalogu inspiracji, który może być np. wysyłany do Projektantów lub Stolarzy w celu przekazania wytycznych do realizacji. W ramach funkcjonalności Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer udostępnia Użytkownikom Platformy możliwość tworzenia moodboard’ów, po dodaniu których Użytkownik Platformy może otrzymywać automatycznie informację na temat optymalnych dekorów z oferty Pfleiderer. Platforma Komunikacyjna umożliwia zapisywanie inspiracji, tablic oraz moodboard’ów innych Użytkowników Platformy oraz ich późniejsze przeglądanie.
 5. (Oznaczanie) – Pfleiderer może umożliwić Użytkownikom Platformy posiadającym status (rolę) Projektanta dodawanie i oznaczanie swoich realizacji (umieszczanie referencji) pozwalających na nieskomplikowaną identyfikację autora oraz jego odnalezienie na Platformie.
 6. (Prawa autorskie do materiałów) – Użytkownik Platformy zamieszczając na Platformie Komunikacyjnej materiały własne (np. zdjęcia, filmy, wizualizacje, teksty) potwierdza jednocześnie, iż posiada do nich prawa autorskie (bądź prawo używania znaku towarowego) lub uzyskał zgodę autora na ich opublikowanie i tym samym nie narusza praw, ani dóbr osób trzecich.Użytkownik Platformy ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania sprzecznego z powyższym.
 7. (Wyłączenie odpowiedzialności) – Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Platformy treści, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami, jak również załączane przez Użytkowników Platformy materiały, w tym w szczególności wizualizacje i aranżacje. Pfleiderer nie ponosi zarazem odpowiedzialności za powodzenie realizowanego za pośrednictwem Platformy Komunikacyjnej projektu.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Pfleiderer naruszenia przez Użytkownika Platformy postanowień niniejszego Regulaminu, zachowuje on prawo do zawieszenia (zablokowania dostępu) profilu Użytkownika Platformy, jak również podjęcia stosownych czynności zmierzających do naprawienia poniesionych szkód.
 9. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie pozbawia Użytkownika Platformy praw do jego własnych treści, co oznacza przede wszystkim, iż Użytkownik Platformy może je udostępniać w dalszym ciągu dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
 10. (Odpowiedzialność Użytkownika Platformy za wprowadzone treści) – Użytkownik Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały, jakie umieścił na Platformie Komunikacyjnej, w szczególności odpowiedzialność wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego lub Prawa Autorskiego.
 11. (Wymagania w zakresie wprowadzanych treści) – Użytkownik Platformy w szczególności nie ma prawa zamieszczać na Platformie Komunikacyjnej treści, które:
  1. naruszają powszechnie obowiązujące w Polsce prawo;
  2. naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich;
  3. są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich;
  4. zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy;
  5. mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi;
  6. zawierają spam.
 12. Pfleiderer zastrzega sobie prawo do usuwania bez wcześniejszego powiadomienia wymienionych powyżej treści.
 13. Użytkownik Platformy nie może bez porozumienia z Pfleiderer umieszczać na portalu banerów reklamowych ani żadnych innych treści, które spełniałyby podobne funkcje, poza miejscami wyraźnie do tego przeznaczonymi.
§ 7 [ WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ]
 1. (Licencja) – Z momentem zamieszczenia przez Użytkownika Platformy treści na Platformie Komunikacyjnej (w formie publicznej), Pfleiderer nabywa nieodpłatną, przenoszalną i niewyłączną licencję na wykorzystywanie tych treści. Powyższe uprawnienie obejmuje prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywania praw zależnych. Licencja wygasa w momencie usunięcia treści Użytkownika Platformy z systemów Pfleiderer. Użytkownik Platformy zrzeka się jednocześnie wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania przez Użytkownika Platformy w celach związanych z prowadzeniem Platformy Komunikacyjnej (w tym także celach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych).
 2. Użytkownik Platformy wyraża zgodę na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Pfleiderer treści zamieszczonych przez siebie na Platformie Komunikacyjnej również poza platformą (w szczególności w sieci Internet, sieci telekomunikacyjnej, prasie, radiu i telewizji), w całości lub części oraz na korzystanie z opracowań tych treści.
 3. Pfleiderer zastrzega sobie prawo do redagowania, edytowania, kopiowania, publikowania lub promowania treści określonych Użytkowników Platformy, które zostały przekazane w celu ich udostępnienia.
 4. Użytkownik Platformy wprowadzając treści i materiały na Platformę Komunikacyjną przyjmuje jednocześnie do wiadomości, iż mogą być one oglądane przez innych Użytkowników Platformy (w zależności od ustawień prywatności Konta Użytkownika).
§ 8 [ ZGŁASZANIE NARUSZEŃ ]
 1. (Zgłaszanie naruszeń przez Użytkowników Platformy) – Platforma Komunikacyjna umożliwia Użytkownikom Platformy (zgłaszający) zawiadamianie Pfleiderer o potencjalnych lub stwierdzonych naruszeniach Regulaminu lub warunków korzystania z Platformy Komunikacyjnej (poprzez umieszczenie treści zakazanych) ze strony innych Użytkowników Platformy (zgłaszanych) za pośrednictwem opcji [„Zgłoś Użytkownika”].
 2. (Wszczęcie procedury zgłaszania naruszeń) – W celu skutecznego zgłoszenia naruszenia postanowień Regulaminu lub warunków korzystania z Platformy Komunikacyjnej (poprzez umieszczenie treści zakazanych) zgłaszający zobowiązany jest odkliknięcia opcji [„Zgłoś Użytkownika”] dostępnej na stronie profilowej zgłaszanego oraz wykonania kolejno czynności zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, w tym wybrania powodu zgłoszenia (np. obraźliwe treści, problem, naruszenie praw autorskich), uzupełnienia jego opisu w sposób jak najbardziej rzetelny oraz zatwierdzenia zgłoszenia przyciskiem [„Wyślij”].
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Pfleiderer bez zbędnej zwłoki przeprowadzi procedurę wyjaśniającą, w ramach której może prosić zgłaszającego o udzielenie dodatkowych informacji.
 4. (Zakończenie procedury zgłaszania naruszeń) – W przypadku gdy w toku procedury wyjaśniającej ustalono, iż osoba zgłaszana nie naruszyła postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków korzystania z Platformy Komunikacyjnej zgłoszenie podlega oddaleniu. W sytuacji gdy ustalono zaś, iż osoba zgłaszana dopuściła się naruszenia postanowień Regulaminu lub warunków korzystania z Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer zachowuje prawo, według własnego uznania, do usunięcia Konta Użytkownika Platformy, jego czasowego zawieszenia (zablokowania dostępu) lub wystosowania do osoby zgłaszanej ostrzeżenia o odpowiedniej treści.
 5. (Zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem Formularza Kontaktowego) – W sytuacji braku dedykowanego narzędzia do zgłaszania naruszeń w ramach Platformy Komunikacyjnej zgodnie z ust. 1 – 4 powyżej bądź stałego lub tymczasowego jego wyłączenia przez Pfleiderer, Użytkownik zachowuje prawo do zgłaszania potencjalnych lub stwierdzonych naruszeń za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
§ 9 [ KOMUNIKACJA ]
 1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Użytkownika Platformy z Pfleiderer (o ile nie zostały ustalone indywidualnie) są:
  1. Platforma Komunikacyjna,
  2. Telefon: +48 (71) 747 1000
  3. E-mail: kontakt@woodlove.to
  4. Adres korespondencyjny: Pfleiderer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Strzegomska 42AB 53-611 Wrocław.
§ 10 [ ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ]
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. W ramach Platformy Komunikacyjnej Usługodawca umożliwia Usługobiorcy m.in. dostęp do następujących Usług Elektronicznych:
  1. Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika.
   1. Założenie Konta Użytkownika na Platformie Komunikacyjnej jest fakultatywne, aczkolwiek niezbędne w celu korzystania z jej funkcjonalności. W każdej chwili Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z posiadania i korzystania z Konta (usunięcia Konta Użytkownika) bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub desygnowaną opcję w ustawieniach Konta Użytkownika.
   2. Pfleiderer zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.
  2. Formularz kontaktowy.
   1. W ramach Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer za pośrednictwem Formularza Kontaktowego udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego kontaktu z Pfleiderer celem uzyskania informacji m.in. o zasadach działania Platformy Komunikacyjnej oraz dostępności i zakresie funkcjonalności, jak również zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości.
   2. Z Formularza Kontaktowego może korzystać każdy Użytkownik Platformy Komunikacyjnej po wypełnieniu niezbędnych pól w formularzu (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, temat) celem umożliwienia lub / i usprawnienia identyfikacji i weryfikacji zapytania.
   3. Formularz Kontaktowy może zostać złożony po akceptacji pola wyboru dotyczącego zaznajomienia się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
   4. Przy składaniu i wysyłce Formularza Kontaktowego Użytkownikowi umożliwia się udzielenie zgód marketingowych.
   5. Odpowiedź Pfleiderer na zapytanie złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Kontaktowego nastąpi bez zbędnej zwłoki.
 3. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Pfleiderer zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania możliwości skorzystania z Usługi w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się do informowania Użytkowników Platformy, w miarę możliwości, o planowanych działaniach za pośrednictwem Platformy Komunikacyjnej.
 5. (Odmowa lub zawieszenie świadczenia Usługi) - Pfleiderer zachowuje prawo do odmowy świadczenia usługi osobie w trakcie rejestracji na Platformie Komunikacyjnej lubnatychmiastowego jej zawieszenia Użytkownikowi Platformy gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz bądź innymi sytuacjami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także w sytuacji:
  1. Naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Cofnięcia przez Użytkownika Platformy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów korzystania z Platformy Komunikacyjnej i Usługi,
  3. Przekazania Pfleiderer przez osobę rejestrującą się na Platformie Komunikacyjnej lub Użytkownika Platformy danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością.
 6. Wstrzymanie świadczenia Usługi przez Pfleiderer następuje bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika Platformy.
 7. Przed podjęciem decyzji o odmowie lub zawieszeniu świadczenia Usługi Pfleiderer jest uprawniony do żądania udzielenia wyjaśnień w określonym terminie.
 8. (Czas trwania umowy) - W przypadku dostarczania treści na Stronie Internetowej umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do momentu zamknięcia Strony Internetowej Platformy Komunikacyjnej.
§ 11 [ WYŚWIETLANIE REKLAM NA PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ ]
 1. (Zgoda na wyświetlanie materiałów reklamowych) - Użytkownik Platformy wyraża zgodę na to, by Pfleiderer wyświetlał mu w ramach Platformy Komunikacyjnej własne materiały reklamowe, jak również informacje przekazane przez partnerów gospodarczych.>
 2. (Dane osobowe) - Dane osobowe Użytkownika Platformy, takie jak informacje o jego aktywności i zainteresowaniach, będą przetwarzane w celu wyświetlania reklam, które mogą być okazać się dla niego najbardziej interesujące.
§ 12 [ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ]
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy jest Pfleiderer Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000247423, NIP: 719-150-39-73, REGON: 200052769 (dalej jako „Administrator”).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Platformy przez Pfleiderer określone zostały w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności, która jest również dostępna (w formie odesłania) na stronie internetowej Platformy Komunikacyjnej.
§ 13 [ POLITYKA PLIKÓW COOKIES ]
 1. W celu dostosowywania sprzedaży poszczególnych towarów do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników Platformy zbieranie są informacje w postaci tzw. plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i przeznaczone do korzystania z Platformy Komunikacyjnej Pfleiderer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika Platformy oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Plikicookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika, jak również posiadają przypisany numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 4. W ramach Platformy stosowany są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,
  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Platformy.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie Użytkownika Platformy dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.
 6. Użytkownik Platformy ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji Platformy.
§ 14 [ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z Platformy Komunikacyjnej oraz jej funkcjonalności.
 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Platformy Komunikacyjnej w zakładce [”Regulamin Platformy Komunikacyjnej”] lub innym miejscu widocznym dla Użytkownika Platformy w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik Platformy.
 4. Pfleiderer zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie, w tym szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej podanych przyczyn:
  1. zmiany profilu działalności,
  2. korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich w treści Regulaminu, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub wystąpienia potrzeby ograniczenia narzędzi dostępnych w ramach Platformy Komunikacyjnej,
  3. rozszerzenia lub zawężenia oferty produktowej Pfleiderer mającej wpływ na treść Platformy Komunikacyjnej,
  4. zmiany brzmienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie przez Pfleiderer usług drogą elektroniczną,
  5. konieczności zastosowania się Pfleiderer do nakazów, orzeczeń, postanowień bądź wytycznych, a wynikających z:ostatecznej decyzji organu administracji publicznej, właściwego w zakresie rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę,prawomocnego orzeczenia sądowego, znajdującego zastosowanie w zakresie rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej przez Pfleiderer.
  6. zmiany technicznych uwarunkowań świadczenia usług przez Pfleiderer, wynikającej wyłącznie z aktualizacji wymagań technicznych.
 5. O dokonaniu zmian Regulaminu oraz o ich treści, Użytkownik Platformy zostanie poinformowany każdorazowo przez umieszczenie pod adresem Platformy Komunikacyjnej informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian.
 6. Poinformowanie Użytkownika Platformy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym o zmianie niniejszego Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed dniem wejściem w życie takiej zmiany.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.